Diensten van Privaet Financieel Maatwerk en Privacyverklaring

(Loon)administratie en fiscaal advies

 •  Door de snelle verwerking van uw administratie, zijn wij in staat u actuele gegevens van uw onderneming te presenteren, waardoor u sneller kunt inspelen op de veranderingen en kansen in de markt.

Verzekeringen – Financieren

 • Heeft u uw droomhuis gevonden en wilt u weten of en hoe u het beste en voordeligste kunt financieren, wij hebben de hypotheek op maat en adviseren u snel en efficiënt.
 • Uw huis verkopen?  Dat doen we helaas niet, want hier is kennis en professionaliteit van de groot belang. Wel adviseren wij Tijs en Cyril makelaars, die uw huis op een trefzekere manier in de markt zetten en uw deskundig begeleiden met de verkoop van uw woning. Zij zijn te bereiken op  043 365 5655 of ga naar de website https://www.tijsencyril.nl/

Financiële planning en pensioen

 • Lange en korte termijn planningen
 • Pensioenanalyse
 • DGA pensioen
 • Werknemerspensioen

Vestigingen, associaties en dissociaties

 • Begeleiding van het gehele proces

Privaet Financieel Maatwerk biedt u een totaalpakket aan. Van administratie tot persoonlijk advies op maat.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en zullen gegevensverwerkers hun opdrachtgevers kenbaar moeten maken hoe er wordt om gegaan met de informatie die wordt verwerkt. Wij hebben daarom een privacy verklaring opgesteld, waarin wij aangegeven hoe wij omgaan met de gegevens die ons ter beschikking worden gesteld.  

Privacyverklaring

Privaet Financieel Maatwerk verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren of u identificeerbaar maken. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privaet Financieel Maatwerk

6201 BB Maastricht

Postbus 1079

Telefoon: 043 851 42 24        

E-Mail: jean.prick@privaet.nl

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Privaet Financieel Maatwerk wil u informeren dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen worden verzameld, ingezien, gearchiveerd, bewerkt, verstrekt en op andere wijze gebruikt. Dit kan noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te sluiten, maar ook om deze uit te voeren. De volgende categorieën gegevens kunnen verwerkt worden:

naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geslacht, onderwijs, bankmutaties, bankrekeningnummer, loongegevens, overige financiële Contactgegevens

 • gegevens, gegevens in de sfeer van belastingaangifte, administratiegegevens en IP-adres.

Privaet Financieel Maatwerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen uitbrengen en beoordelen van een offerte;
 • te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen;
 • de werkzaamheden van de overeenkomst voor u te kunnen verrichten;
 • te kunnen factureren aan u;
 • te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst;
 • te kunnen communiceren naar aanleiding van een vraag die u stelt;
 • voor het waarborgen en verbeteren van haar kwaliteit en dienstverlening;
 • het kunnen uitvoeren van acquisitie- en marketingactiviteiten;
 • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en overige verplichtingen ten opzichte van derden.

 Rechtvaardiging voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Toestemming

Privaet Financieel Maatwerk kan u om schriftelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde deze toestemming weigeren en/of na afgifte weer intrekken. Het intrekken van de toestemming zal geen gevolgen hebben op de daaraan voorafgaande verwerking. Het weigeren van toestemming kan ertoe leiden dat wij geen uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Privaet Financieel Maatwerk verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten. Zonder het verstrekken van persoonsgegevens kan de uitvoering van de overeenkomst niet of niet naar behoren plaatsvinden. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Privaet Financieel Maatwerk kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere aanbiedingen voor dienstverlening. U heeft hierbij steeds de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Privaet Financieel Maatwerk streeft er bovendien naar haar activiteiten en dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te richten. Hierbij kan het nodig zijn dat uw gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen onze activiteiten en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor kan het vereist zijn om uw gegevens te analyseren en te gebruiken voor informatie- evaluatie- en trainingsdoeleinden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden verwerken om uitvoering te geven aan onze verplichtingen ten opzichte van derden. Privaet Financieel Maatwerk gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens op basis van deze categorie en ziet erop toe dat deze niet onnodig vergaand is, uw belangen niet onevenredig schaadt en niet onnodig lang duurt.

 • Het voldoen aan een wettelijke plicht

Uw gegevens kunnen worden verwerkt indien Privaet Financieel Maatwerk een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.

Delen van uw persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen zoals de Belastingdienst en/of Kamer van Koophandel. Verder maken wij gebruik van diensten van aanbieders van (Cloud)software en softwarepakketten. Uw persoonsgegevens kunnen om die reden aan dergelijke derden worden verstrekt. Het gaat hierbij om onder meer de aanbieders (en diensten van) Exact, Kluwer, Figlo en Adviesbox.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Privaet Financieel Maatwerk bewaart in het geval van een overeenkomst met u uw gegevens gedurende 7 jaar. Deze termijn is de wettelijke bewaartermijnen op basis van fiscale wetgeving. Persoonsgegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt worden maximaal 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist, tenzij Privaet Financieel Maatwerk een gerechtvaardigd belang heeft bij het bewaren.

Beveiliging van uw gegevens

Privaet Financieel Maatwerk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Privaet Financieel Maatwerk toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Cookies

Privaet Financieel Maatwerk maakt gebruik van cookies als u onze website bezoekt. Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden. Privaet Financieel Maatwerk doet dit in sommige gevallen om het gebruik van de website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

 

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint