Actualiteit

corona-virus

Coronavirus: Wat betekenen de nieuwe maatregelen van het kabinet voor u?

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.

Uitgangspunt hierbij is om de economische bedrijvigheid in Nederland (ondernemingen en werkenden) zoveel mogelijk in stand te houden. Het gepubliceerde pakket biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden.

De eerst stap

In beginsel is er geen financieel plafond. Er is in eerste instantie € 90 miljard beschikbaar. Het gepubliceerde pakket is een eerste stap. Het kabinet heeft het voornemen het pakket aan te passen of uit te breiden aan de situaties in de komende maanden. Hiertoe blijft er nauw overleg met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. De maatregelen gelden voor werkgevers, werknemers en ondernemers (Ondernemers en zzp’-ers).

Maatregelen

In het persbericht (en alle daarna volgende toelichtingen) zijn de volgende maatregelen aangekondigd.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

 

Voor een compleet overzicht van de maatregelen verwijzen wij u door naar onderstaand document:

Maatregelen Corona – Toelichting Steunpakket 19-mrt-2020

Verder kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid.

Voor directe hulp neem contact op met Jean Prick.

belastingdienst helpt bij betalingsproblemen

Betalingsproblemen door het Coronavirus?

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen bij betalingsproblemen door het coronavirus.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u zelf uw voorlopige aanslag aanpassen. Verder verlagen wij tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Wij vragen u wel om ons een verklaring van een derde deskundige toe te sturen. We hanteren hiervoor nu een termijn van 4 weken.

Wat u precies moet doen, leest u onderaan deze pagina bij ‘Uitstel van betaling aanvragen’.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op drie manieren wijzigen:

·         U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.

·         Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Vul dan op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ in.

·         U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. Wij verrekenen dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
Wanneer u in de rest van het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Voor directe hulp neem contact op met Jean Prick.

Privaet Financieel Maatwerk - Algemene voorwaarden

Deponeer uw jaarrekening van de BV tijdig

Deponeer uw jaarrekening van uw BV uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel.  Wanneer deze niet tijdig is vastgesteld kunt u de voorlopige jaarrekening deponeren. De specifieke termijnen voor het deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon.  Voor de meeste BV’s, waarbij de aandeelhouders tevens bestuurders zijn dienen de jaarstukken 2017 uiterlijk 8 november 2018 gedeponeerd zijn. Ga voor meer informatie naar de website van de KVK

 

AVG in werking vanaf 25 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

> lees meer “AVG in werking vanaf 25 mei 2018”

Privaet Financieel Maatwerk - Algemene voorwaarden

Wat betekent de wet DBA voor u ?

Er komt een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welk de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt. Deze nieuwe overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Staatssecretaris Wiebes heeft echter nog langer tijd nodig, omdat de definitieve wet in te voeren.

> lees meer “Wat betekent de wet DBA voor u ?”

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint