Toekomst pensioenstelsel

Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Bovendien is het huidige pensioenstelsel gevoelig voor schommelingen op de financiële markten.

Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog en past de overheid de regels voor pensioenfondsen en pensioenopbouw aan.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd in 2014 is 2 maanden na de 65e verjaardag. Daarna stijgt deze leeftijd in stappen. Het kabinet-Rutte-Asscher wil na 2015 de AOW-leeftijd sneller verhogen. Op basis van dit plan ligt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar.

Hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP de belastingregels voor pensioenen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet op 18 december 2013 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin staan nieuwe voorstellen. De Tweede en Eerste kamer hebben de voorstellen over de fiscale behandeling van pensioen aangenomen. Het gaat om 2 wijzigingen:

verlaging van het opbouwpercentage van het aanvullende pensioen van 2,15 % naar 1,875%.
pensioen opbouwen over inkomen boven de € 100.000 is vanaf 2015 niet meer mogelijk. Over de eerste € 100.000 van het inkomen kan nog steeds op de gebruikelijke wijze pensioen worden opgebouwd.
De wijzigingen in de pensioenopbouw gaan op 1 januari 2015 in.

Sparen voor aanvullend pensioen met nettolijfrente of nettopensioen
Mensen met inkomens boven € 100.000 kunnen nog wel belastingvriendelijk bijsparen met een nettolijfrente (derde pijler) of met nettopensioen (tweede pijler). Een nettolijfrente of nettopensioen verschilt van een regulier pensioen. De premies voor de nettolijfrente en nettopensioen worden namelijk betaald uit het nettoloon. Premies voor een regulier aanvullend pensioen worden betaald uit het brutoloon.
De premie (inleg) is vrijgesteld van belasting in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Ook betaalt de spaarder over de latere uitkering van de nettolijfrente of het nettopensioen geen belasting.

Pensioenen verlaagd
Door de economische crisis zijn beleggingen in waarde gedaald waardoor de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen omlaag is gegaan. Dat is de verhouding tussen het geld van de pensioenfondsen en de betalingsverplichtingen van de pensioenfondsen aan gepensioneerden. De dekkingsgraad moet 105% zijn. Maar veel pensioenfondsen halen die waarde niet. Het gevolg is dat pensioenfondsen zullen moeten korten op de pensioenen. 

Aanpassen Financieel Toetsingskader
In het Financieel Toetsingskader (FTK) staan de financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. De huidige wettelijke normen voldoen niet meer. Dat heeft de financiële crisis de afgelopen periode laten zien. Daarom wil het kabinet het FTK aanpassen. Het uitgangspunt blijft een realistische beoordeling van de financiële positie van de fondsen. De belangrijkste onderdelen van het nieuwe toetsingskader zijn: 

Er komt één nieuw toetsingskader voor bestaande en nieuwe contracten. Dit toetsingskader heeft dezelfde uitgangspunten maar ook aparte regels voor bestaande en voor nieuwe contracten.
Sociale partners en pensioenfondsen moeten vooraf open zijn over de verdeling van financiële risico’s. Zo weten jongeren en ouderen waar ze aan toe zijn.
Fondsen kunnen effectiever reageren op dagkoersen van de financiële markten.
Het wettelijk kader zorgt ervoor dat pensioenfondsen beter rekening houden met de financiering voor indexatie. Zo kunnen de pensioenen beter worden aangepast aan de gestegen prijzen.
Fondsen krijgen de mogelijkheid om pensioenen beter aan te passen aan de levensverwachting.
De plannen voor de nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen staan in het wetsvoorstel wijziging Financieel Toetsingskader pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 16 december 2014 aangenomen.

Bestuur pensioenfondsen
Het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen is in 2013 aangenomen. In deze wet staan maatregelen die de deskundigheid en het interne toezicht van besturen van pensioenfondsen versterken. Daarnaast regelt de wet dat alle risicodragers (werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden) adequaat vertegenwoordigd zijn in de organisatie van het pensioenfonds.

LinkedInTwitterGoogle+FacebookPinterestEmailPrint

Plaats een bericht